CURS DE WORD 2016 BÀSIC

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL BÀSIC
Introducció
Objectius

Lliçó 2: PRIMERS PASSOS EN WORD
Escriure amb el PC
Iniciar Word
Parts principals
Sortir de Word

Lliçó 3: EDITAR I GUARDAR DOCUMENTS
Obrir un document
Escriure text
Divisió de paraules
Guardar el document

Lliçó 4: MANERES DE VEURE ELS DOCUMENTS
Tipus de vistes
Elements a mostrar
Altres tipus de vistes
Divisió en finestres

Lliçó 5: MOURE'S PEL DOCUMENT
Situar el cursor
Seleccionar el text
Corregir i esborrar
Fes clic i escriu

Lliçó 6: MODIFICAR EL TEXT
Tallar, copiar i enganxar
Majúscules i minúscules
Tipus de lletra o font
Copiar el format

Lliçó 7: REVISAR EL TEXT
Buscar i reemplaçar text
Revisió manual
Revisió automàtica
Posar símbols

CURS DE WORD 2016 INTERMEDI

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL INTERMEDI
Introducció
Objectius

Lliçó 2: FORMAT DE PARÀGRAF (I)
Alineació del text
La barra de regla
Sagnar el text
Utilitzar les tabulacions
Caràcters no imprimibles

Lliçó 3: FORMAT DE PARÀGRAF (II)
Espai entre les lletres
Interlineat i espaiat
Afegir vores i ombrejat
Lletra cabdal

Lliçó 4: FORMAT DE PÀGINA (I)
Alineació vertical del text
Salts de pàgina
Vores de pàgina

Lliçó 5: FORMAT DE PÀGINA (II)
Mantenir el text junt
Numerar línies
Numerar pàgines
Dividir en seccions

Lliçó 6: ENCAPÇALATS, NOTES I PEUS
Encapçalats i peus
Afegir diversos encapçalaments
Notes al peu de pàgina
Editar notes al peu
Notes al final

Lliçó 7: LLISTES I COLUMNES
Llestes automàtiques
Crear llistes
Text en columnes
Ajustar l'ample

Lliçó 8: IMATGES EN EL DOCUMENT
Afegir imatges
Ajustar la imatge
Aplicar estils
Fons i marques d'aigua

Lliçó 9: DIBUIXAR EN EL DOCUMENT
Quadres de text
Connexió entre quadres
Objectes de dibuix
Formes

Lliçó 10: ESTILS I TEMES
Crear un estil
Modificar estils
Autoformat
Temes

Lliçó 11: IMPRESSIÓ DE DOCUMENTS
Preparar el paper
Ajustar els marges
Vista preliminar
Imprimir el document

CURS DE WORD 2016 AVANÇAT

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL AVANÇAT
Introducció
Objectius

Lliçó 2: LLISTES I ESQUEMES
Ordenar i interrompre llistes
Llistes multinivell
Estils de llistes
Esquemes

Lliçó 3: TAULES
Inserir taules
Dibuixar taules
Modificar una taula
Canviant el format
Fórmules i taules niades

Lliçó 4: EINES PER ESCRIURE
Autocorreció
Accions addicionals
Cercar sinònims
Revisió en un altre idioma
Traduir el text

Lliçó 5: REFERÈNCIES CREUADES I MARCADORS
Referencies creuades
Marcadors
Títols
Text ocult

Lliçó 6: ÍNDEXS
Marcar els elements
Crear l'índex
Taula de contingut
Taules d'il·lustracions
Taula d'autoritats
Cites bibliogràfiques

Lliçó 7: DOCUMENTS MESTRES
Crear subdocumentos
Treballar amb subdocumentos
Bloqueig de subdocumentos

Lliçó 8: REVISAR DOCUMENTS
Afegir comentaris
Marques de revisió
Confirmar els canvis
Inserir camps

Lliçó 9: COMPARTIR I PROTEGIR DOCUMENTS
Compartir documents
Comparar i combinar
Guardar amb contrasenya
Protegir documents
Signatures digitals

Lliçó 10: AFEGIR OBJECTES
Objectes WordArt
Canviant el format
Incloure equacions
Altres objectes

Lliçó 11: GRÀFICS DE DADES
Introducció de les dades
Canviar l'aspecte
Elements del gràfic
Format dels elements

Lliçó 12: ORGANIGRAMES
Tipus d'organigrames
Crear l'estructura
Establir el format

Lliçó 13: WORD I INTERNET
Inserir hipervíncles
Navegar entre els vincles
Disseny de pàgines web
Crear un blog

Lliçó 14: ALTRES FUNCIONS
Crear un formulari
Introduir els camps
Utilitzar macros
Altres formats d'arxiu
Recuperar documents

CURS DE WORD 2016 PROFESSIONAL

Lliçó 1: INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS DEL NIVELL PROFESSIONAL
Introducció
Objectius

Lliçó 2: DOCUMENTS XML
Introducció a XML
L'esquema XML
El document XML
Les transformacions XSL

Lliçó 3: DOCUMENTS INTERESSANTS
Escriure cartes
Crear una plantilla
Agenda i calendari
El folletó plegat

Lliçó 4: GRANS PROJECTES
Escriure un llibre
Dissenyar la tapa
Incloure els subdocumentos
Documents per publicar

Lliçó 5: COMBINAR CORRESPONDÈNCIA
Preparar les dades
El document principal
Dades a combinar
Incloure camps de combinació
Realitzar la combinació
Sobres i etiquetes